اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تلفن‌های مستقیم اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات :   ۴۴۸۶۷۳۰۰

نام قسمتنام مسئولشماره داخلیآدرس
دفتر اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطاتخانم حمزه۵۲۹۳-۵۲۸۰-۵۲۸۷ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه دوم - بلوک D
رئیس اداره شبکه و ارتباطاتآقای کریمی۵۲۰۰ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه دوم - بلوک D
رئیس اداره توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاریآقای رسولی۵۲۷۶ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه دوم - بلوک D
رئیس اداره پشتیبانی توسعه و پشتیبانی سخت‌افزارآقای اسدی۵۲۹۶ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه دوم - بلوک D
(اداره توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری)درخواست ایمیل، وب سایت واحدخانم حسن‌آبادی۵۲۷۴ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه دوم - بلوک D
(اداره شبکه و ارتباطات)شبکه بی سیم و اکانتینگ اینترنتآقای اصغرپور۵۲۸۱ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه دوم - بلوک D
(اداره شبکه و ارتباطات) شبکه کابلی و VOIPآقای علی‌احمدی۵۲۹۵ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه دوم - بلوک D
(اداره پشتیبانی توسعه و پشتیبانی سخت‌افزار)رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاریآقای اسلامی۵۲۸۹ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه دوم - بلوک D
(اداره توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری) سیستم اتوماسیون آموزش و BPMS چارگونخانم مرادی۵۲۷۷ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه دوم - بلوک D
(اداره پشتیبانی توسعه و پشتیبانی سخت‌افزار)رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاریآقای اسعدی۵۲۸۶ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه دوم - بلوک D
(اداره توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری) سایر پرداختی های هیات علمی--ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه دوم - بلوک D
(اداره شبکه و ارتباطات) پشتیبانی سامانه دانآقای شاکریان۵۲۷۵ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه دوم - بلوک D
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.