سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی: دکتر حمید افتخاری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استادیار