دسترسی به اینترنت در دانشگاه

 سایت ها و وایرلس های موجود در دانشکده ها

ساختمان

تعداد سایت

مکان جغرافیایی

کاربرد

پوشش وایرلس

علوم انسانی

2

طبقه دوم شمالی

طبقه چهارم شمالی

کلاس ها و عمومی

دارد

علوم پایه

فاقد سایت

 

 

دارد

کتابخانه مرکزی

1

طبقه سوم - سالنB

عمومی

بجز طبقه همکف همه طبقات پوشش دارد

مدیریت

فاقد سایت

 

 

دارد

ابن سینا

فاقد سایت

 

 

دارد

فنی و مهندسی

2

ساختمان دانشکده – طبقه همکف

ساختمان آزمایشگاه – طبقه اول

عمومی

دارد

فیزیک پلاسما

1

طبقه اول

عمومی

دارد

مهندسی مواد

1

ساختمان مجتمع آزمایشگاهی مواد-طبقه همکف

عمومی

دارد

مجتمع آزمایشگاهی رازی

1

طبقه  همکف

عمومی

دارد

زبان و ادبیات

1

زیرزمین

عمومی

دارد

مهندسی پزشکی

1

زیرزمین

عمومی

دارد