کارکنان اداره کل

سعید کریمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات
سمت: رئیس اداره شبکه و ارتباطات

  

مهدی رسولی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات
سمت: رئیس اداره پورتال و توسعه

  

رضا اسدی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر
سمت: رئیس اداره پشتیبانی سیستم های کامپیوتری

 


 

زهره خلیلی

مدرک تحصیلی: لیسانس آمار
سمت: کارشناس مسئول آمار

 

 

 

ندا حسن آبادی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات
سمت: کارشناس رایانه (اداره پورتال و توسعه)

 


 

ندا شمس پور

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت آموزشی
سمت: کارشناس آمار (مرکز آمار)

 

 

پروانه ابراهیمی اشلق

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی کامپیوتر
سمت: کارشناس رایانه (اداره پشتیبانی سیستم های کامپیوتری)

 

 

وحید اصغرپور علمداری

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی کامپیوتر
سمت: کارشناس رایانه (اداره شبکه و ارتباطات)

 


 

پونه حمزه

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی صنایع
سمت: کارشناس نرم افزار (اداره پورتال و توسعه)
 
محمدرضا اخوان

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت صنعتی
سمت: کارشناس نرم افزار (اداره پورتال و توسعه)

 

 

نگار مرادی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر
سمت: کارشناس رایانه (اداره پورتال و توسعه)
 
پیمانه رئوفی

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی کامپیوتر
سمت: کارشناس رایانه (مسئول سایت ساختمان علوم انسانی)

 

 

ناصر قاسمی

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی کامپیوتر
سمت: کارشناس رایانه (مسئول سایت ساختمان ابن سینا)

 

 

 

علیرضا علی احمدی

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی کامپیوتر
سمت: کارشناس رایانه (اداره شبکه و ارتباطات)

 

 

عباس اسعدی

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی کامپیوتر
سمت: کارشناس رایانه (اداره پشتیبانی سیستم های کامپیوتری)

 

 

ریحانه توکلی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات
سمت: کارشناس رایانه (اداره پورتال و توسعه)

 

 

حسین سارائی

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی کامپیوتر
سمت: کارشناس رایانه (اداره پورتال و توسعه)