اداره پورتال و توسعه

 
مهدی رسولی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات

سمت : رئیس اداره پورتال و توسعه


شرح وظایف :

بخش وب سایت

1- نظارت براجرای پروژه های تحت وب و وب سایتهای وابسته به دانشگاه.

2- پشتیبانی از سرورهای mail و web واحد علوم و تحقیقات.

3- ساخت mail در دامین دانشگاه برای دانشجویان، اساتید، کارمندان، ادارات و دانشکده ها و پشتیبانی آن.

4- ویرایش اطلاعات وب سایت دانشگاه.

5- پاسخگویی و راهنمایی رابط پژوهشی دانشکده ها در صورتیکه تمایل به تغییر اطلاعات وب سایت دانشکده خود را داشته باشند.

6- ارسال بخشنامه ها در قالب mail به معاونت ها و دانشکده ها.

7- طراحی و ساخت سایت مجلات دانشکده ها و مدیریت و پشتیبانی آنها.

8- طراحی و ساخت سایت اعضای هیات علمی و مدیریت و پشتیبانی آنها.

9- طراحی و ساخت WebPage برای دانشجویان و مدیریت و پشتیبانی آنها.

10- طراحی و ساخت سایت تحت دامین دانشگاه بنا به درخواست ادارات.

11- انجام سایر امور مرتبط.

12- انجام هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیر کل فن اوری اطلاعات و ارتباطات 

 


بخش سیستم چارگون

1-  تعریف و ساخت کد کاربر برای کاربران حوزه اتوماسیون اداری

2-  ایجاد ساختار سازمانی و دپارتمانهای زیر مجموعه آنها

3-  ایجاد دسترسی های مربوطه بین کاربران

4-  آموزش کاربران حوزه اتوماسیون

5-  پشتیبانی و رفع ایرادات و مشکلات احتمالی کاربران اتوماسیون اداری

6- طراحی و قرار دادن الگو نامه ها در سیستم

7- تعریف امضاء برای مدیران و روسای

8-  طراحی فرم گردش کار (BPMS)

9- گزارش گیری از سیستم

10- راه اندازی ECE (ارسال الکترونیک نامه ها)

11- راه اندازی سیستم فکس الکترونیکی