مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر صحافی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

مدرک تحصیلی: دکتری