مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی: دکتر امیرمسعود رحمانی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استاد