سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی: محمدرضا خیراتی

رشته تحصیلی: مدیریت فناوری اطلاعات